Welcome, Guest! Sign Up RSS

فریادروشنایی

Friday, 2017-11-24

اعتصاب غذایی شهروندان ناکجا ؟

 اعتصاب گروه 11 نفری پناهندگان افغانستانی که بتاریخ 16 اپریل آغاز شده بود با وضعیت وخیم تری ادامه دارد، این گروه 11 نفری، خودشان را دیگر متعلق به افغانستان نمی دانند زیرا نا آمیدانه از آنجا فرار کرده و درد ها و نابسامانی های زیاد را متحمل شده اند.

 شهروندان ناکجا، قصه ی درد آور و تاسفبار مهاجرت است که از حقوق اساسی شان در کشور های بانی حقوق بشر محروم اند و امروز این اعتصاب در شهر بودن کشور سویدن وارد سیزدهمین روز شده است.

بعد از اینکه به شفا خانه بستری میشوند، دوباره به خط مقدم اعتراض و اعتصاب برگشته، به اعتصاب بی پایان و تا آخرین نفس ها، تا جائیکه تصمیم گیری های دولت سویدن و اداره مهاجرت در قبال آنها تغییر کند و یا حد اقل مانع اخراج اجباری آنها شود.

گفته میشود که این اعتصاب، بدون غذا، آب آشامیدنی، دارو و در هوای سرد بهاری سویدن ادامه دارد و نهاد های مدافع حقوق پناهندگان سویدن را نیز نگران ساخته است و تا جاییکه رسانه های خبری سویدن پوشش جدی ازین موضوع را داده اند.

رییس شورای شهر بودن، نیز از دولت سویدن خواسته است تا پاسخ انسانی به این اعتصاب ها داده شود و بگفته رییس شورای شهر بودن، وضعیت اسفناک است و داکتران از وضعیت صحی چند نفر ابراز نگرانی کرده و با وجودیکه تیم اضطرار در ساحه حضور دارد، اما وضعیت همچنان وخیم است.


شهر بودن در شمال سویدن و در چند صد کیلو متری استوکهلم پایتخت واقع گردیده و گفته میشه تعدادی زیادی از مهاجرین در آن شهر منتقل شده اند .

تقاضای اعتصاب کنند گان:

خواست همه توقف اخراج اجباری افغانهای مهاجر در سویدن، دادن عفو عمومی، دادن اقامت به خود اعتصاب کنندگان است.

آنها هشدار داده اند تا آخرین نفس ها و تا جائیکه جواب قانع کننده از سوی دولت سویدن دریافت نکنند به اعتراض ها و اعتصاب شان ادامه میدهند.

حسین عطائی با خانواده پنج نفری اش نیز با اخراج اجباری رو برو است و آقای عطائی باوجود یکه از کهولت سنی و عمل جراحی که قبلا در قسمت های از بدنش شده رنج میبرد نیز در جمع اعتصاب کنند گان است .

بی توجه بودن مسوولان


منیژه باختری ژورنالیست کارکشته افغانستان، حال به حیث سفیر افغانستان در این کشور ها کار میکند، مصروف درگیری های سیاسی ارگ نشینان و چپاولگران شده و دیگه فکر نکنم حضور اش تاثیر سازنده ی در تامین و اعاده حقوق انسانی این پناهندگان در حال مرگ داشته باشد. او پذیرایی گرم را برای رییس جمهور کرزای تدارک داده است و دو روز است رییس جمهور کرزای برای رایزنی منابع مالی انتخاباتی و سیاسی اش در کشور های اسکندنویایی بسر میبرد و با وجودیکه او یکی از فاسد ترین رییس جمهوران جهان است، با آن هم مورد حمایت غرب قرار دارد و ادامه افشاگری های رسانه ها نتوانسته کشور ها غربی را متقاعد سازد که دیگر این شخص قابل اعتماد نیست.

 عتصاب غذایی و اعتراض های مدنی


هنوز تظاهرات اعتراضی به اجرای پروژه روا برگزار نشده بود که اعتصاب غذایی این گروه افغانها آغاز شد و با وجود فشار های مدنی و اعتراض ها، هنوز اداره مهاجرت سوید اقدام های لازم را روی دست نگرفته و نگرانی از اخراج اجباری بسیاری از افغانها همچنان پا برجاست.

روزشنبه بیستم آپریل، تظاهراتی در اعتراض به اجرای پروژه (ریوا Reva) و شدت عمل پلیس در دستگیری و اخراج پناهجویانی که حکم اخراج دریافت کرده اند، در استکهلم برگزارشده بود.

یکی از خواسته های اصلی تظاهرات دادن عفو عمومی "امنیستی" به پناهجویان بود. فراخوان برگزاری این تظاهرات در آغاز توسط سازمان نهضت پناهندگی (Asylrörelse) متشکل از چندسازمان مدافع حقوق پناهندگان مانند انجمن افغان ها و سازمان پناهندگان بدون مرز انجام شد و اکثر سازمان های مدافع حقوق پناهجویان و حقوق بشری از آن پشتیبانی کردند . شماری از پناهجویان در یوتبوری و بوروس نیز با فراخوان فدراسیون سراسری پناهندگان و با اتوبوس به استکهلم آمده و در تظاهرات شرکت کردند. تظاهرکنندگان در ابتدا در سرگل، میدان مرکزی استکهلم گرد آمدند و سپس با انجام یک راه پیمایی، در مینت توریت، در نزدیکی پارلمان سوئد اجتماع کردند.